تولید گوی موزیکال، تولید فنرباتری ،تولید جاباتری ریسه ،تولید اجناس کادویی کادویی ،تعمیر گوی

تولید و پخش کادویی وحید ساخت گوی موزیکال،تعمیرگوی موزیکال و جعبه موزیکال، جعبه هارد اولین تولیدکننده گوی موزیکال برفی ، چراغدار و جا باتری ریسه دار ،تولید فنرباتری در سایزهای مختلف ،وحید در شاهین دژ ارومیه

تولید و پخش کادویی وحید  ساخت گوی موزیکال،تعمیرگوی موزیکال و جعبه موزیکال، جعبه هارد

اولین تولیدکننده گوی موزیکال برفی ، چراغدار و جا باتری ریسه دار وحید در شاهین دژ ارومیه